İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

emlakpara.com | Erhan Öztürk | 16.09.2020T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre hazırlanan bu yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.
Amaç ve kapsamı;
Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması,
 Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları, ile ilgili genel prensipler ve diğer hususların belirlenmesi, 
bu yönetmelikte düzenlenmiştir.
6331. Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 5. Maddesi risklerden korunma ilkeleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

a) Risklerden kaçınmak,
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek,
d) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışmak ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak,
f) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya az tehlikeli olan ile değiştirmek,
g) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,
h) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,
i) Çalışanlara uygun talimatlar vermek,
Yukarıda bahsettiğimiz ilkeler doğrultusunda hareket edildiği sürece iş yerimizdeki riskleri yok eder veya en aza indiririz.

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemler:
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
c) İşyerinin tertip ve düzeni,
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,

ACİL DURUM PLANI: 
Işyerlerinde aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde hazırlanır.
* İşyerinin unvanı ve adresi,
* Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
* Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi,
* Belirlenen acil durumlar,
*Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,
*Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri,
        *Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki,
*Yangın söndürme tüpü olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,
*İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
*Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
*Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
*İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
 Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

ACİL DURUM KAVRAMI
Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, ifade eder.

ÇALIŞMA ALANI VE SÜREÇLERİNDEKİ OLASI ACİL DURUMLARI
Her iş yerinde bazı tehlike ve riskler vardır. Az tehlikeli iş yerlerine “tehlikesiz” denmemesinin sebebi de bu az da olsa mevcut olan tehlikelerdir. Küçük bir ofiste bile onlarca ciddi tehlike bulunabilir. Bu nedenle ilk yapılması gereken faaliyet risk değerlendirme çalışması yaptırmaktır.

İŞ YERLERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLAR

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.

ACİL DURUM EYLEMLERİ
Acil durumlarda, Acil Durum Yöneticisi, enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. 
Acil durum ihbarını alan Acil Durum Yöneticisi, arama, kurtarma ve tahliye ekibinin ‘acil toplanma’ sahasında toplanmasını sağlar. Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha sonra operasyon bölgesine hareket edilir. 

İŞ SÜREÇLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE RİSKLERİ
işletmeler aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirler;
İş süreçlerini kirliliğe yol açmayacak şekilde yeniden düzenlemek,
Daha az malzeme ve enerji girdisi kullanmak,
 Kullanılan araçlarda karbon salınımını en düşük seviyede tutmak,
Reklam pano, levha, afiş vb. gereçlerinin verebileceği görüntü dahil olmak üzere doğal koşullardan oluşabilecek zararları dikkate alarak kullanmak,
Alternatif kaynak kullanım metodlarını geliştirmek, 
Dağıtım sistemlerini daha verimli hale dönüştürmek, 
Atıklarını yeniden değerlendirmek.

ÇALIŞTIĞI ALANDA KAYNAKLARIN TASARRUFLU KULLANILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
Kağıt Tasarrufu
Hem ofiste tasarruf yapmak hem de doğayı korumak adına kağıt kullanımına dikkat edebilmelidir. Ofisteki iç yazışmaları, kayıt altına alınan gerekli evrakları, arşivlenmesi gereken dosyaları kağıt yerine elektronik ortamda gerçekleştirmek öncelikli olmalıdır.
Su Tasarrufuna dikkat etmek,
Isıtma, Soğutma ve Havalandırma tesisatını ölçülü kullanmak,
Aydınlatma ve elektrik kullanımında sarfiyatı en aza indirmek, 
Atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme önem vermek,
Ofis ihtiyaçlarını uygun zamanda uygun fiyatlar ile gerçekleştirmek.
 
ATIK YÖNETİMİ
 Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim şeklidir. 
ilk aşama atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesidir. Eğer mümkünse daha sonra atığın yeniden kullanılması sağlanmalıdır.
Katı atık yönetimi şunları içerir: 
Önleme ve kaynağında azaltma,
Özelliğine göre ayrıştırma,
Geri kazanım, mümkünse yeniden kullanım,

EMLAK FİRMALARININ İŞ SÜREÇLERİNDE UYMASI GEREKEN KALİTE GEREKLİLİKLERİ
Piyasayı araştırıp emlakın satış fiyatını belirlemek,
Emlakı pazarlama konusunda neler yapabilir olduğuna dikkat etmek,
Emlakı alacak ve kiralayacak potansiyel müşteri kitlesini tanımak,
Emlak sahibi ile müşteriye doğru bilgi aktarma ve iletişimde bulunmak,
Tutum ve davranışlara azami ölçüde dikkat etmek.

İŞ SÜREÇLERİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Emlak danışmanı iyi bir iş planı yapmalıdır.
İş planına yaparken aşağıdakilere dikkat etmek gerekir.

• Pazarı ve hedef kitleyi tespit etmek,
• Pazarlama planı oluşturmak
• Satış ve iş geliştirme stratejilerini tasarlamak,
• Bölgede ve çevredeki emlak satış ve kiralama fiyatları
• Bölge ve çevredeki emlak pazarında satış ve kiralanma sürelerini belirlemek,
• Bölgedeki demografik yapıyı analiz etmek, planları bu analize göre oluşturmak,
• Bölgedeki rakip firmalarının çalışma ve pazarlama şekillerini öğrenmek,
İş giderleri için aşağıdaki liste size yardımcı olabilir:
• Ofis kirası
• Araç giderleri
• Telefon ve internet ücretleri
• Telefon, web sitesi, yazılım ve abonelikler vb.
• Mesleki derrnek ödentileri,
• Reklam ve ilan giderleri
• Müşteri etkinlik giderleri,
• Emlak pazarlama giderleri, 
Emlakta iyi bir iş planının faydaları;
• İş gücünü belirlemeye yardımcı olur.
• Gelecek için rehber sunar.
• İşletme bütçesinin düzgün kullanımını sağlar.
• Emlak firmasının akıllıca büyümesini sağlar.
• Emlak danışmanın kariyerinin doğru ve düzgün yönlendirilmesini sağlar.
• Hataların önlenmesine yardımcı olur.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
Emlak danışmanının görevi, kalite yönetimine dikkat ederek çerçe müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu sebeple müşterilerle olan iletişim ve ilişkilerinde tutum ve davranışlarına dikkat ederek geri bildirimler almaya özen göstermek ve varsa hatalarını ve bilgi noksanlıklarını gidermektir.


0


Emlakpara.com
En Son Girilen Konut İlanları

emlakpara.com blog yazıları

Mutfakta hayat var!

Erhan Öztürk | 25.11.2020

YAZLIK EVİM İÇİN EMLAK VERGİSİNDEN NASIL MUAF OLABİLİRİM?

Erhan Öztürk | 25.11.2020

Dekorasyonda yeni trend: Renkli camlar

Erhan Öztürk | 25.11.2020

Robot Devrimi

Erhan Öztürk | 25.11.2020

Bulutların ferahlığını ve hafifliğini mekanlara yansıtın

Erhan Öztürk | 25.11.2020