logo

Anasayfa

GİZLİLİK POLİTASI, KULLANIM KOŞULLARIİşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Can Taygun YILMAZ tarafından işletilmekte olan https://www.emlakpara.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Platform“olarak anılacaktır) kullanımı sırasında platform kullanıcılarından/üyelerinden/ziyaretçilerinden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir

İşbu Platformda çeşitli amaçlarla kişisel veriler kullanıcılardan/Ziyaretçilerden/Üyelerden talep edilebilir. Kullanıcıların, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri halinde işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul ettikleri varsayılacaktır.

Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunacağı belirtilmiştir.

Kişisel Bilgiler

Kullanıcılar tarafından platformun kullanımı sırasında platforma sunulan, gene kullanıcıların üye olurken, ilan verirken, platformda sunulan hizmetlerden yararlanırken tamamen kendi insiyatifleri ile platforma sundukları bilgilerdir. Tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Üyelik sırasında; gerçek kişi kullanıcılardan ad, soyad, doğum tarihi , iletişim bilgileri(adres, mail adresi) gibi bilgiler istenmektedir. Kurumsal üyelik talebinde bulunanlardan ise firma adı, iletişim bilgileri(firma adresi, mail adresi) gibi bilgiler istenmektedir.

Kullanıcı ve üyelerden toplanan kişisel bilgiler sisteme girişlerde, kullanıcının kimliğinin doğrulanması gereken hallerde, kullanıcılara sunulan hizmetlerin tanıtılması, kullanıcılara uygun önerilerde bulunulması, faturalandırılma yapılması sırasında kullanılmaktadır.

Platformun Kullanımı Sırasında Elde Edilen Veriler:

Kullanıcı IP bilgisi, konum bilgisi gibi veriler olup kullanıcının platformu kullanımı

Sırasında elde edilen verilerdir. IP bilgisi platform yönetimi, platformun kullanımı sırasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve kullanıcıların tanınması ve güvenliği gibi amaçlarla tamamen kullanıcının platformu kullanımı sırasında, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına kullanılacaktır.

Konum bilgisi ise kullanıcının bulunduğu konum çevresindeki ilanları görüntüleyebilmesi amacıyla tamamen onun izni dahilinde kullanılacaktır.

Kullanıcının platformu kullanımı sırasında emlakpara tarayıcılara cookie(çerez)

bırakmaktadır. Cookies web sunucusunda bilgisayara otomatik olarak yüklenen küçük dosyalardır. Ziyaretçilerin kimliklerini belirleyerek web sitelerinin kişiselleştirilmesini sağlar.

Cookies yoluyla elde edilen bilgiler kullanıcının platforma döndüğü sırada sunucuların kullancıları tanıyabilmesi amacıyla ve kullanıcı tercihlerine göre içerik üretilmesi amacıyla kullanılır.

Kredi Kartı Bilgileri

Abonelik ve sunduğumuz diğer hizmetlerden yararlanırken kredi kartıyla ödeme seçeneği de kullanıcılara sunulacak olup; kredi kartıyla ödeme seçeneğinin tercihi halinde kullanıcılardan kredi kartı bilgileri talep edilecektir. Ancak ödeme işlemi tamamlandıktan sonra kredi kartı bilgileriniz veri tabanımızda saklanmayacaktır.

Elde Edilen Verilerin İşlenmesi

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’unda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıcılardan tamamen kendi insiyatifleri dahilinde talep edilerek işlenecektir.

Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin ve platformun kullanılması sırasında elde edilen verilerin 3. Şahıslarla paylaşımı olmayacaktır.

Toplanan kredi kartı bilgileri ise ödeme sürecine bağlı olarak bankaya verilen talimat doğrultusunda kullanılır. Ödeme esnasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler platformdan bağımsız olarak 128 bit SSL (SEcure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandıktan sonra tahsilat işlemine devam edilir. Dolayısıyla kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilemediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Kullanıcıya ait kişisel veriler ve bu kişisel verilerinin kullanımı sonucu elde edilen veriler ile Üyelik Sözleşmesi; tamamen kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak, kullanıcı güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığa engel olmak, hataların ve aksaklıkların giderilmesi, kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçların yerine getirilmesi gibi nedenlerle dış kaynak hizmet sağlayıcılar, hukuk büroları, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri dahil olmak üzere ancak burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

26751 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıcı ad ve iletişim bilgileri kullanıcının ödeme aşamasında onaylayacağı çerçeve sözleşme gereğince ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Ayrıca toplanan veriler platformun yurtdışı kullanımı dahilinde yurtdışına da aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a Göre:

1- Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,

2- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya rızasın hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

3- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

6- Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde

Hallerinin birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

6698 sayılı Kanun Gereğince Kullanıcı;

1- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı yukarıda yer alan taleplerini Akçay Mahallesi Atatürk Caddesi Şefkat Apartmanı NO:7/B Edremit/BALIKESİR adresinden iletebilecektir.

Kullanıcı yukarıda belirtilen haklarının kullanılmasına ilişkin taleplerini Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletmelidir.

Kullanıcının başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kullanıcıdan talep edilebilir.

Platform sahibi, değiştirilen maddeleri platform’ da yer alan duyurular bölümünde yayınlamak kaydıyla, işbu gizlilik sözleşmesini dilediği zaman ve dilediği şekilde, herhangi bir onay ya da izne tabi olmaksızın tek taraflı değiştirme, feshetme ve veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler duyurular bölümünde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.